Przebudowa i rozbudowa ulicy 1-go Maja na odcinku od skrzyżowania z ulicą Skrajną do ul. Łódzkiej
27.03.2013.
Miejski Zarząd Dróg w Kielcach zawiadamia na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2010, Nr 113 poz. 759), zwanej dalej Pzp, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na:

"Przebudowa i rozbudowa ulicy 1-go Maja na odcinku od skrzyżowania z ulicą Skrajną do ul. Łódzkiej"

wybrana została oferta następującego Wykonawcy:

STRABAG Sp.z.o.o.
05-800 Pruszków, ul. Parzniewska 10

za cenę brutto: 2 773 294, 86 zł. (słownie: dwa miliony siedemset siedemdziesiąt trzy tysiące dwieście dziewięćdziesiąt cztery złote 86/100 zł.)

Uzasadnienie wyboru Wykonawcy - oferta odpowiada wszystkim wymaganiom przedstawionym w ustawie Pzp oraz Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i została oceniona jako najkorzystniejsza (najtańsza) w oparciu o podane kryterium wyboru.

 Dokumenty do pobrania:
Zmieniony ( 13.03.2014. )