Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu (nadzoru inwestorskiego) dla projektu pn. "Rewitalizacja Śródm
22.01.2013.
Miejski Zarząd Dróg w Kielcach zawiadamia na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2010, Nr 113 poz. 759), zwanej dalej Pzp, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na:

 Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu (nadzoru inwestorskiego) dla projektu pn. "Rewitalizacja Śródmieścia Kielc - przebudowa ulic: Wesoła (na odcinku od ul. Sienkiewicza do ul. Seminaryjskiej), Czerwonego Krzyża, Mickiewicza i Św. Leonarda (na odcinku od Rynku do ul. Wesołej)" - stanowiące zad. IV projektu pn.: "Rewitalizacja Zabytkowego Śródmieścia Kielc - etap II".


wybrana została oferta następującego Wykonawcy:

Rafał Ślusarski Specjalistyczne Biuro
Inwestycyjno - Inżynierski "PROSTA-PROJEKT"
Piotrkowice, ul. Kielecka 37
26-020 Chmielnik

za cenę brutto: 169 740, 00 zł. (słownie: sto sześćdziesiąt dziewięć tysięcy siedemset czterdzieści złotych 00/100 zł.)

Uzasadnienie wyboru Wykonawcy - oferta odpowiada wszystkim wymaganiom przedstawionym w ustawie Pzp oraz Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i została oceniona jako najkorzystniejsza (najtańsza) w oparciu o podane kryterium wyboru.

 Dokumenty do pobrania:
Zmieniony ( 13.03.2014. )