Wykonanie operatów szacunkowych określających stan i wartość nieruchomości w celu określenia odszkod
04.12.2012.
Miejski Zarząd Dróg w Kielcach zawiadamia na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2010, Nr 113 poz. 759), zwanej dalej Pzp, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na:

"Wykonanie operatów szacunkowych określających stan i wartość nieruchomości w celu określenia odszkodowań za nieruchomości przejęte pod inwestycję drogową pn.:  „Przebudowa i rozbudowa ulic na osiedlu Ostra Górka w Kielcach (ulice: Domki, Łopnianowa, Monte Cassino, Studziankowska, Narwicka, Tobrucka, Helska i Oksywska) wraz z budową i przebudową infrastruktury technicznej i budową oczyszczalni wód deszczowych" - Przebudowa i rozbudowa ulicy Studziankowskiej.

  wybrana została oferta następującego Wykonawcy:

"EKSPERT" Spółka Partnerska
Weronika Krawczyk i Zbigniew Krasoń
ul. Targowa 18/124, 25-520 Kielce

za cenę brutto: 3 597, 75 zł. (słownie: trzy tysiące pięćset dziewięćdziesiąt siedem złotych 75/100 zł.)

Uzasadnienie wyboru Wykonawcy - oferta odpowiada wszystkim wymaganiom przedstawionym w ustawie Pzp oraz Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i została oceniona jako najkorzystniejsza (najtańsza) w oparciu o podane kryterium wyboru.

 Dokumenty do pobrania:
Zmieniony ( 03.01.2013. )