Przebudowa pasa dzielącego ulicę Grunwaldzką w Kielcach na odcinku od. ul. Mielczarskiego do ul. J
28.05.2012.
Miejski Zarząd Dróg w Kielcach zawiadamia na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2010, Nr 113 poz. 759), zwanej dalej Pzp, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na:

"Przebudowa pasa dzielącego ulicę Grunwaldzka w Kielcach na odcinku od ul. Mielczarskiego do ul. Jagiellońskiej" w ramach inwestycji pn. "Budowa bus-pasów w ciągu ul. Grunwaldzkiej na odcinku od ul. Mielczarskiego do ul. Jagiellońskiej"

  wybrana została oferta następującego Wykonawcy:

Świętokrzyskie Przedsiębiorstwo Robót Drogowych

TRAKT Sp.z.o.o.
Górki Szczukowskie 1 k. Kielc, 26-065 Piekoszów

za cenę brutto: 1 887 944, 33 zł. (słownie: jeden milion osiemset osiemdziesiąt siedem tysięcy dziewięćset czterdzieści cztery złote 33/100 zł.)

Uzasadnienie wyboru Wykonawcy - oferta najkorzystniejsza, zgodna z przepisami ustawy Prawo Zamówień Publicznych, odpowiadająca treści i spełniająca warunki Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz wybrana zgodnie z kryterium oceny ofert: najniższa cena.

 Dokumenty do pobrania:
Zmieniony ( 03.01.2013. )