Wykonanie remontów cząstkowych masą mineralno-bitumiczną na ulicach Kielc - cz. południowa
24.04.2012.
Miejski Zarząd Dróg w Kielcach zawiadamia na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2010, Nr 113 poz. 759), zwanej dalej Pzp, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na:

"Wykonanie remontów cząstkowych masą mineralno-bitumiczną z otaczarki na ulicach miasta Kielce w latach 2012-2014 - część południowa"

  wybrana została oferta następującego Wykonawcy:

Piwowar Artur - Zakład Budowlano - Drogowy "DUKT"

26-052 Nowiny, Wola Murowana, ul. Zakładowa 17

za cenę brutto: 3 178 320, 00 zł. (słownie: trzy miliony sto siedemdziesiąt osiem tysięcy trzysta dwadzieścia złotych 00/100 zł.)

Uzasadnienie wyboru Wykonawcy - oferta najkorzystniejsza, zgodna z przepisami ustawy Prawo Zamówień Publocznych, odpowiadająca treści i spełniająca warunki Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz wybrana zgodnie z kryterium oceny ofert: najniższa cena.

 Dokumenty do pobrania:
Zmieniony ( 03.01.2013. )