Konserwacja i eksploatacja oświetlenia ulicznego i iluminacji na terenie miasta Kielce w latach 2012
17.04.2012.
Miejski Zarząd Dróg w Kielcach zawiadamia na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2010, Nr 113 poz. 759), zwanej dalej Pzp, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na:

"Konserwacja i eksploatacja oświetlenia ulicznego i iluminacji na terenie miasta Kielce w latach 2012 - 2015 "

  wybrana została oferta następującego Wykonawcy:

PKP Energetyka S.A., 00-681 Warszawa, ul. Hoża 63/67

Zakład Świętokrzyski w Kielcach
25-502 Kielce, ul. Paderewskiego 43/45

za cenę brutto: 3 362 439, 86 zł. (słownie: trzy miliony trzysta sześćdziesiąt dwa tysiące czterysta trzydzieści dziewięć zł. 86/100 zł.)

Uzasadnienie wyboru Wykonawcy - oferta najkorzystniejsza, zgodna z przepisami ustawy Prawo Zamówień Publocznych, odpowiadająca treści i spełniająca warunki Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz wybrana zgodnie z kryterium oceny ofert: najniższa cena.

 Dokumenty do pobrania:
Zmieniony ( 03.01.2013. )