Przebudowa ulicy Rzepichy w Kielcach
21.03.2012.
Miejski Zarząd Dróg w Kielcach zawiadamia na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2010, Nr 113 poz. 759), zwanej dalej Pzp, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na:

"Przebudowę ulicy Rzepichy w Kielcach"

  wybrana została oferta następującego Wykonawcy:

STRABAG Sp.z.o.o.

ul. Parzniewska 10, 05-800 Pruszków
o/Kielce Kajetanów 117, 26-050 Zagnańsk

za cenę brutto: 446 700, 45 zł. (słownie: czterysta czterdzieści sześć tysięcy siedemset złotych, 45/100 zł.)

Uzasadnienie wyboru Wykonawcy - oferta najkorzystniejsza, zgodna z przepisami ustawy Prawo Zamówień Publocznych, odpowiadająca treści i spełniająca warunki Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz wybrana zgodnie z kryterium oceny ofert: cena - 100%.

 Dokumenty do pobrania:
Zmieniony ( 03.01.2013. )