Remonty recyklerem ulic miasta Kielce i w sezonach zimowych 2011/2012, 2012/2013 i 2013/2014 – część
19.01.2012.
Miejski Zarząd Dróg w Kielcach na podstawie art. 93 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz.759 z późn.zm.) zwanej dalej Pzp, zawiadamia o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na:

"Remonty recyklerem ulic miasta Kielce i w sezonach zimowych 2011/2012, 2012/2013 i 2013/2014 – część południowa”


Uzasadnienie prawne

Postępowanie zostało unieważnione na podstawie art. 93 ust. 1 pkt. 6 Pzp w związku z tym, że wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania lub wykonanie zamównienie nie leży w interesie publicznym, czego nie można było wczesniej przewidzieć.
 
Uzasadnienie faktyczne 
 
Rada Miasta Kielce podjęła uchwałę nr XVIII/410/2011 w sprawie powierzenia Rejonowemu Przedsiębiorstwu Zieleni Sp.z.o.o. w Kielcach obowiązku wynikającego z zadania własnego gminy, obejmującego sprawy terenów zieleni gminnej i zadrzewień Miasta Kielce.
Na mocy tej uchwały remonty dróg, placów i chodników powierza się do wykonania Rejonowemu Przedsiębiorstwu Zieleni Sp.z.o.o. w Kielcach.
 
 W związku z powyższym istnieją przesłanki wyczerpujące znamiona przepisu art. 93 ust. 1 pkt. 6 Pzp.


 Dokumenty do pobrania:
Zmieniony ( 03.01.2013. )