Konsultacje społeczne: "Budowa bus-pasów w ciagu ul. Grunwaldzkiej w Kielcach
23.12.2011.
Miejski Zarząd Dróg w Kielcach
informuje, że obecnie przygotowywana jest dokumentacja projektowa
dla zadania inwestycyjnego pod nazwą:
 
„Budowa bus-pasów w ciągu ul. Grunwaldzkiej w Kielcach na odcinku od ul. Podklasztornej do Al. J. Szajnowicza-Iwanowa, wraz ze skrzyżowaniami”

Z koncepcją w/w zadania inwestycyjnego będzie można zapoznać się w siedzibie Miejskiego Zarząd Dróg w Kielcach przy ul. Prendowskiej 7, w pokoju nr 3, w godzinach pracy urzędu, tj. od 7.30 do 15.30 lub na stronach internetowych urzędu.
Ewentualne uwagi i zastrzeżenia należy składać do dnia 10.01.2012r. na adres: Miejski Zarząd Dróg w Kielcach, ul. Prendowskiej 7, 25-384 Kielce.

1    Charakterystyka przedsięwzięcia
1.1    Lokalizacja przedsięwzięcia

Planowana inwestycja zlokalizowana jest w południowo-wschodniej części kraju w województwie świętokrzyskim w mieście Kielce w ciągu ulicy Grunwaldzkiej i Al. Szajnowicza-Iwanowa na odcinku od ul. Podklasztornej do ul. Massalskiego.

1.2    Rodzaj, skala i zakres przedsięwzięcia

Planowana inwestycja obejmuje:

 • przebudowę ul. Grunwaldzkiej na odcinku 975 m,
 • przebudowę Al. Szajnowicza-Iwanowa na odcinku 420 m,
 • przebudowę ul. Podklasztornej na długość około 150 m,
 • przebudowę ul. Piekoszowskiej w rejonie skrzyżowania z ul. Podklasztorną na odcinku 120 m,
 • przebudowę ul. Piekoszowskiej w rejonie skrzyżowania z ul. Grunwaldzką (strona wschodnia) na odcinku 70 m,
 • przebudowę ul. Piekoszowskiej w rejonie skrzyżowania z ul. Grunwaldzką (strona zachodnia) na odcinku 150 m,
 • budowę kanalizacji deszczowej,
 • budowę oświetlenia ulicznego,
 • przebudowę lub zabezpieczenie istniejącej sieci uzbrojenia i innych urządzeń kolidujących z projektowaną przebudową ulic (wodociągi, kanalizacje sanitarne oraz deszczowe, linie teletechniczne i elektryczne, sieci gazowe, oświetlenie uliczne, ciągi ciepłownicze, itp.),
 • budowę urządzeń ochrony środowiska,
 • wycinkę drzew,
 • nasadzenia zieleni.

1.3    Opis i parametry przedsięwzięcia

1.3.1   Stan istniejący

Ul. Grunwaldzka zlokalizowana jest w zachodniej części miasta Kielce, na terenie zabudowy jedno- i wielorodzinnej wraz z obiektami usługowo-handlowymi. Początek przebudowy ul. Grunwaldzkiej jest w miejscu skrzyżowania skanalizowanego ul. Grunwaldzkiej z ul. Podklasztorną wraz z przebudową skrzyżowania ul. Podklasztornej z ul. Piekoszowską, a koniec jest w miejscu skrzyżowania
ul. Grunwaldzkiej z Aleją Jerzego Szajnowicza-Iwanowa. Długość przebudowywanej ul. Grunwaldzkiej wynosi 975.0 m.
Na skrzyżowaniu ul. Grunwaldzkiej z ul. Podklasztorną przekrój poprzeczny ul. Grunwaldzkiej jest dwujezdniowy dwupasowy z dodatkowymi pasami do lewo-/prawoskrętu o szerokość jezdni od 10.5 m do 14.0 m i szerokości pasa ruchu 3.5 m. Pomiędzy jezdniami jest pas dzielący o szerokości od 6.0 m do 2.5 m (wydzielone lewoskręty o szerokości 3.5 m). Wzdłuż ul. Grunwaldzkiej po stronie wschodniej skrzyżowania umiejscowione są obustronne chodniki z kostki brukowej (str. południowa) i płyt chodnikowych (str. północna) o szerokości ~ 2.5 m. Po stronie północnej ciąg pieszy oddzielony jest od jezdni pasem zieleni szerokości 5.0 m. Przekrój poprzeczny ul. Podklasztornej w rejonie skrzyżowania jest od strony południowej jednojezdniowy o szerokości 6.0 m (2 x 3.0 m pasy ruchu) z obustronnymi chodnikami z kostki brukowej o szerokości 1.2 m i 1.5 m, a od strony północnej dwujezdniowy o szerokości 10.5 m oraz 12.0 m z obustronnymi chodnikami z płyt chodnikowych o szerokości 1.5 m. Pas rozdziału pomiędzy jezdniami jest szerokości 30 m. Przekrój poprzeczny ul. Piekoszowskiej w miejscu włączenia ul. Podklasztornej jest jednojezdniowy o szerokości 7.0 m (2 x 3.5 m pasy ruchu) z chodnikiem z płyt chodnikowych szer. 3.0 m po stronie północnej oddzielonym od jezdni pasem zieleni o szer. 2.0 m. Długość odcinka ul. Podklasztornej pomiędzy ul. Grunwaldzką, a ul. Piekoszowską wynosi ~ 75.5 m. Przed skrzyżowaniem w ciągu ul. Grunwaldzkiej zlokalizowane są przystanki autobusowe komunikacji miejskiej. W odległości 65 m za skrzyżowaniem rozpoczyna się po stronie południowej ul. Grunwaldzkiej ścieżka rowerowa z kostki brukowej o szerokości 2.0 m oddzielonej od jezdni pasem zieleni o szer. 4.0 m. Ścieżka rowerowa kończy się włączeniem do ul. Gwarków. Długość ścieżki rowerowej wynosi ~ 210.0 m. Włączenie ul. Gwarków
do ul. Grunwaldzkiej wykonane jest jako skrzyżowanie skanalizowane typu „T”. Nawierzchnia ul. Gwarków na długości 50.0 m od krawędzi ul. Grunwaldzkiej jest wykonana z betonowych płyt drogowych, a następnie przechodzi w drogę utwardzoną o nawierzchni żwirowej szerokości 4.0 m.

Po stronie północnej około 150 m za skrzyżowaniem ul. Grunwaldzkiej z ul. Podklasztorną zlokalizowany jest zjazd a następnie wjazd z ul. Grunwaldzkiej do stacji benzynowej „Shell”. Za stacją benzynową zlokalizowany jest budynek handlowy „LIDL”, który nie jest związany bezpośrednio z przebudową ul. Grunwaldzkiej. Następnie po stronie zachodniej i stronie wschodniej zlokalizowane są włączenia ul. Piekoszowskiej do ul. Grunwaldzkiej z przesuniętymi wlotami o 100.0 m.

Za skrzyżowaniem ul. Grunwaldzkiej z ul. Piekoszowską (strona wschodnia) ul. Grunwaldzka przechodzi w przekrój uliczny jednojezdniowy czteropasowy, natomiast za drugim skrzyżowaniem z ul. Piekoszowską (strona zachodnia) ul. Grunwaldzka przechodzi w przekrój jednojezdniowy dwupasowy. Szerokość ul. Grunwaldzkiej na odcinku miedzy skrzyżowaniami z ul. Piekoszowską wynosi 14.0 m. Szerokość ul. Piekoszowskiej wynosi zarówno po stronie zachodniej jak i wschodniej 7.0 m (2 x 3.5 m pasy ruchu). W obrębie skrzyżowań ul. Piekoszowska nie posiada ciągów pieszych usytuowanych wzdłuż ulicy. Koniec przebudowy ul. Grunwaldzkiej zlokalizowany jest w miejscu skrzyżowanie skanalizowanego z Al. Jerzego Szajnowicza-Iwanowa. Szerokość ul. Grunwaldzkiej
od skrzyżowania z ul. Piekoszowską do Al. Szajnowicza-Iwanowa wynosi 10.0 m. Ciąg pieszy wzdłuż ul. Grunwaldzkiej zlokalizowany jest po stronie wschodniej o szerokości 3.0 m i jest oddzielony od ul. Grunwaldzkiej pasem zieleni o szerokości 3.0 m. Al. Szajnowicza-Iwanowa posiada przekrój jednojezdniowy dwupasowy o szerokości 10.5 m. Wzdłuż Al. Szajnowicza-Iwanowa po stronie północnej zlokalizowany jest ciąg pieszy o szerokości 3.0 m oddzielonym od Alei pasem zieleni o zmiennej szerokości od 3.5 m do 5.0 m. Początek przebudowy Alei jest w rejonie skrzyżowania z ul. Edmunda Massalskiego, a koniec 100.0 m za skrzyżowaniem z ul. Grunwaldzką. Długość odcinka przebudowy Al. Szajnowicza-Iwanowa wynosi 420.0 m. W obrębie skrzyżowania Alei Szajnowicza-Iwanowa z ul. Grunwaldzką zlokalizowane są przystanki komunikacji autobusowej. Ul. Grunwaldzka, Aleje Jerzego Szajnowicza-Iwanowa oraz ul. Piekoszowska posiadają nawierzchnię z betonu asfaltowego.

1.3.2    Stan projektowany

Głównym założeniem przebudowy ul. Grunwaldzkiej oraz Al. Jerzego Szajnowicza-Iwanowa jest dobudowa do istniejących ulic pasów przeznaczonych dla autobusów w celu usprawnienia komunikacji publicznej w mieście. W tym celu poszerzono istniejące ulice od skrzyżowania z ul. Podklasztorną do skrzyżowania z ul. Edmunda Massalskiego (z wyłączeniem skrzyżowania, które było przedmiotem odrębnego opracowania) do trzech pasów ruchu w tym jeden wyznaczony jako „bus pas”. Długość projektowanej przebudowy wynosi ~ 1300 m.
Ponadto projekt zakłada przebudowę skrzyżowań:

 • Ul. Grunwaldzkiej z ul. Podklasztorną jako dwupasowe „rondo turbinowe” o szerokości pasów ruchu 4.50 m. Promienie wyokrąglające na włączeniu do ronda to R=15.0 m, natomiast wyłączające z ronda to R=17.0 m. Na włączeniu ul. Podklasztornej do projektowanego ronda wykonano wyspy kanalizujące o szerokości 2.50 m od strony południowej oraz 5.00 m od strony północnej.
 • ul. Grunwaldzkiej z Al. J. Szajnowicza-Iwanowa jako dwupasowe „rondo turbinowe” o szerokości pasów ruchu 4.50 m. Promienie wyokrąglające na włączeniu do ronda to R=15.0 m, natomiast wyłączające z ronda to R=17.0 m. Na włączeniu Al. J. Szajnowicza-Iwanowa do projektowanego ronda wykonano wyspy kanalizujące o szerokości 3.00 m od strony wschodniej oraz 8.50 m od strony Zachodniej.
 • ul. Grunwaldzkiej z ul. Piekoszowską (strona wschodnia) poprzez wprowadzenie wyłącznie relacji „prawoskrętnych”. Na wyłączeniu i włączeniu z ul. Grunwaldzkiej do ul. Piekoszowskiej zastosowano promienie skrętne o wartości R=18.0 m.
 • ul. Grunwaldzkiej z ul. Piekoszowską (strona zachodnia) poprzez wprowadzenie wyłącznie relacji „prawoskrętnych”. Na wyłączeniu z ul. Grunwaldzkiej do ul. Piekoszowskiej zastosowano promień skrętny o wartości R=25.0 m, natomiast na włączeniu do ul. Grunwaldzkiej zastosowano promień R=15.0 m.
 • ul. Podklasztornej z ul. Piekoszowską poprzez wykonanie dodatkowego prawoskrętu na kierunku ul. Piekoszowska (ul. Grunwaldzka) ul. Podklasztorna. Zawężenie pasa dzielącego pomiędzy jezdniami ul. Podklasztornej z 30.0 m do 5.0 m.
 • ul. Gwarków z ul. Grunwaldzką poprzez wprowadzenie wyłącznie ruchu na pasy prawoskrętne oraz poprawę łuków wyokrąglających krawędzie jezdni na włączeniu do ul. Grunwaldzkiej (R=9.0 m).
 • ul. Kazimierza Wielkiego z Al. Jerzego Szajnowicza-Iwanowa poprzez wprowadzenie wyłącznie ruchu na pasy prawoskrętne oraz poprawę łuków wyokrąglających krawędzie jezdni na włączeniu do ul. Grunwaldzkiej po stronie południowej (R=6.0 m).

Parametry techniczne trasy głównej

Podstawowe parametry techniczne ul. Grunwaldzkiej:

 • kategoria drogi – droga wojewódzka, droga powiatowa
 • klasa drogi – „G”,
 • przekrój – uliczny, dwujezdniowa/trzypasowa (2/3)
 • szerokość jezdni – 10,50 m (3 x 3.50 m),
 • szerokość pasa dzielącego – min. 3.00 m
 • szerokość chodnika – min. 2.00 m,     
 • szerokość ścieżki rowerowej – min 2.00 m,
 • szerokość pobocza gruntowego – min. 2.00 m,
 • pochylenie skarp – 1: 1,5.

Podstawowe parametry techniczne ul. Podklasztornej:

 • kategoria drogi – droga gminna,
 • klasa drogi - „L”,
 • przekrój – uliczny, jednojezdniowa/dwupasowa (1/2)
 • przekrój – uliczny, dwujezdniowa/dwupasowa (2/2)
 • szerokość jezdni – 6,0 m (2 x 3.00 m),– 8,0 m (2 x 4.00 m),
 • szerokość pasa dzielącego - 5.00 m
 • szerokość chodnika – min. 1.50 m,
 • szerokość ścieżki rowerowej – min. 2.00 m,
 • szerokość pobocza gruntowego – min. 2.00 m,
 • pochylenie skarp – 1: 1,5.

Podstawowe parametry techniczne ul. Piekoszowskiej:

 • kategoria drogi – droga wojewódzka/gminna,
 • klasa drogi – „Z”/„L”
 • przekrój – uliczny, jednojezdniowa/dwupasowa (1/2)
 • szerokość jezdni - 7,00 m (2 x 3.50 m),
 • szerokość chodnika – min. 2,00 m, 
 • szerokość pobocza gruntowego – min. 1.00 m,
 • pochylenie skarp – 1: 1,5.

Podstawowe parametry techniczne Al. Jerzego Szajnowicza-Iwanowa:

 • kategoria drogi – droga powiatowa,
 • klasa drogi – „G”/„Z”,
 • przekrój – uliczny, dwujezdniowa/czteropasowa (1/4) – uliczny, dwujezdniowa/trzypasowa (2/3)
 • szerokość jezdni – 14,0 m (4 x 3.50 m), – 10,50 m (3 x 3.50 m),
 • szerokość pasa dzielącego – od 3.00 m do 8.50 m
 • szerokość chodnika – min. 2,00 m,
 • szerokość ścieżki rowerowej – min. 2.00 m,
 • szerokość pobocza gruntowego – min. 2.00 m,
 • pochylenie skarp – 1: 1,5.

Obiekty inżynierskie
Przewidziane jest wykonanie murów oporowych wzdłuż ul. Grunwaldzkiej na odcinku od ul. Gwarków do wysokości istniejącej ul. Piekoszowskiej (strona wschodnia). Długość projektowanych murów oporowych wynosi 130 m. Ponadto w celu ochrony środowiska przewidziane jest wykonanie ekranów pochłaniających długości około 1597 m.


Do pobrania:
Zmieniony ( 09.02.2012. )