Menu Content/Inhalt
Start arrow Zamówienia Publiczne arrow Archiwum zamówień publicznych arrow Rok 2020 arrow Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: „Budowa ul. Łanowej w Kielcach na odcinku od u
Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: „Budowa ul. Łanowej w Kielcach na odcinku od u Drukuj Wyślij znajomemu
04.08.2020.
Gmina Kielce - Miejski Zarząd Dróg w Kielcach, (zwany dalej „Zamawiającym”), informuje na podstawie art. 92  ust. 1  pkt 1) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1843) zwanej dalej PZP,  że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na:

Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: „Budowa ul. Łanowej w Kielcach na odcinku od ul. Weterynaryjnej do ul. Kalinowej (Etap I - budowa kanalizacji deszczowej)

wybrana została oferta następującego Wykonawcy:

KONCEPT - PLUS
Monika Burczyn
Pl. Moniuszki 5B
25-334 Kielce
 

za cenę brutto: 109 470,00 zł. (słownie: sto dziewięć tysięcy czterysta siedemdziesiąt złotych 00/100.)

Uzasadnienie wyboru Wykonawcy: zgodnie z art. 91 ust.1) PZP wybrano ofertę najkorzystniejszą na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
Wybrana oferta odpowiada wszystkim wymaganiom określonym w ustawie PZP oraz w SIWZ i uzyskała najwyższą łączną liczbę punktów w kryteriach oceny ofert, tj. 100,00  pkt.

 Dokumenty do pobrania:
Zmieniony ( 05.02.2021. )
 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »
designed by made your web.com