Menu Content/Inhalt
Start arrow Praca w MZD arrow Ogłoszenia o aktualnych ofertach pracy arrow Konkurs na stanowisko - Inspektora Wydziału Infrastruktury Technicznej
Konkurs na stanowisko - Inspektora Wydziału Infrastruktury Technicznej Utwórz PDF Drukuj Wyślij znajomemu
09.09.2019.
Główne zadania wykonywane na stanowisku pracy:

 

 • prowadzenie spraw dotyczących opracowań dokumentacyjno - technicznych i projektów w zakresie infrastruktury teletechnicznej, kanałów technologicznych oraz uzgadnianie tych projektów.
 • nadzór nad robotami teletechnicznymi oraz budową kanałów technologicznych w ramach działania instytucji.
 • prowadzenie ewidencji i eksploatacji kanałów technologicznych w granicach miasta Kielce,  zarządzanych przez  MZD w Kielcach.
 • przygotowanie projektów planów dotyczących kanałów technologicznych.
 • wydawanie decyzji administracyjnych i uzgodnień w sprawach prowadzonych przez Referat Oświetlenia i Infrastruktury Teletechnicznej.
 • praca przy nadzorze eksploatacji oświetlenia ulicznego.
 • rozpatrywanie wniosków i skarg dotyczących powierzonych czynności.
Wymagania związane ze stanowiskiem pracy - niezbędne (formalne):
 • posiadanie obywatelstwa polskiego,
 • posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych
 • brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • nieposzlakowana opinia
 • kwalifikacje zawodowe:
  • wykształcenie: wyższe techniczne 
  • staż pracy: minimum trzyletni staż pracy w branży telekomunikacyjnej 
  • uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń telekomunikacyjnych
  • prawo jazdy kategorii B
Wymagania związane ze stanowiskiem pracy - dodatkowe (będące przedmiotem oceny):
 • znajomość kodeksu postępowania administracyjnego, ustawy o drogach,  ustawy o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych, rozporządzenia w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać kanały technologiczne
 • znajomość pakietu Office
 • znajomość środowiska Auto CAD
 • umiejętność pracy w zespole, komunikatywność, rzetelność, profesjonalizm, samodzielność, odpowiedzialność, wysoka kultura osobista i odporność
  na stres

Miejsce wykonywania pracy:
Miejski Zarząd Dróg w Kielcach, ul. Prendowskiej 7 25-395 Kielce

Warunki pracy:

Liczba lub wymiar etatu: 1,0


Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku
i sposobu wykonywania zadań:

 • praca w siedzibie jednostki oraz w terenie (m. Kielce), praca w zespole, zmienne tempo pracy, konieczność szybkiego reagowania i podejmowania decyzji, praca w stresie.

Miejsce i otoczenie organizacyjno – techniczne stanowiska pracy:

 • narzędzia pracy: komputer, sprzęt biurowy, itp.,
 • bezpieczne warunki pracy na stanowisku. Praca na parterze w budynku jednopiętrowym usytuowanym przy ul. Prendowskiej 7. Budynek wyposażony w podjazd dla osób niepełnosprawnych.

 

Wymagane dokumenty
i oświadczenia w formie papierowej:
 • CV,
 • list motywacyjny,
 • kopia dokumentów potwierdzających wykształcenie,
 • kopia dokumentów potwierdzających staż pracy (świadectwa pracy, zaświadczenie CEIDG, zaświadczenie obecnego pracodawcy o trwaniu zatrudnienia),
 • oświadczenie o posiadaniu prawa jazdy,
 • oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz o korzystaniu z pełni praw publicznych,
 • oświadczenia kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji,
 • oświadczenie kandydata, że nie był karany za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
Składanie dokumentów:
Kandydaci spełniający wymagania formalne zostaną powiadomieni telefonicznie o terminie rozmowy kwalifikacyjnej.
Oferty należy składać do 18.09.2019 r. (decyduje data wpływu do Urzędu).


Miejsce składania dokumentów

Miejski Zarząd Dróg w Kielcach
ul. Prendowskiej 7
25-395 Kielce
pokój nr 29

 

Inne

informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych, jest wyższy niż 6%

 

Dokumenty aplikacyjne należy składać w zaklejonej kopercie
z dopiskiem: „Nabór na inspektora w Wydziale Infrastruktury Technicznej". Dokumenty otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane i można je odbierać osobiście po zakończeniu procedury naboru w pokoju nr 29  (nieodebrane dokumenty nie będą odsyłane).

W przypadku składania kopii dokumentów powinny one być poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem.

Dyrektor Miejskiego Zarządu Dróg w Kielcach zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu w każdym czasie bez podawania przyczyn.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 41 34 02 806.

Do pobrania:
Ogłoszenie o naborze
Zmieniony ( 09.09.2019. )
 
designed by made your web.com