Menu Content/Inhalt
Start arrow Zamówienia Publiczne arrow Archiwum zamówień publicznych arrow Rok 2019 arrow Ul. Seminaryjska, ul. Ogrodowa - Wykonanie dokumentacji geodezyjno-kartograficznej z rozliczeniem ..
Ul. Seminaryjska, ul. Ogrodowa - Wykonanie dokumentacji geodezyjno-kartograficznej z rozliczeniem .. Drukuj Wyślij znajomemu
31.07.2019.
Gmina Kielce - Miejski Zarząd Dróg w Kielcach, (zwany dalej „Zamawiającym”), informuje na podstawie art. 92  ust. 1  pkt 1) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1986 z późniejszymi zmianami), zwanej dalej PZP,  że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na:

Wykonanie dokumentacji geodezyjno-kartograficznej z rozliczeniem stanów prawnych nieruchomości znajdujących się w pasie drogowym ulicy:
Seminaryjskiej w Kielcach - oznaczonych, jako działki ewidencyjne numer: 1224/4 o pow. 1,2864 ha i 1376/9 o pow.  0,5407 ha (obr. 0017), - Ogrodowej w Kielcach - oznaczonych, jako działka ewidencyjna numer: 522/6 o pow. 0,9616 ha (obr. 0017)

wybrana została oferta następującego Wykonawcy:

STARGEO
Mateusz Starzeba
ul. Dewońska 17/15
25-637 Kielce

za cenę brutto:  28 700,00 zł. (słownie: dwadzieścia osiem tysięcy siedemset złotych 00/100.)

Uzasadnienie wyboru Wykonawcy: zgodnie z art. 91 ust.1) PZP wybrano ofertę najkorzystniejszą na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
Wybrana oferta odpowiada wszystkim wymaganiom określonym w ustawie PZP oraz w SIWZ i uzyskała najwyższą łączną liczbę punktów w kryteriach oceny ofert, tj. 100,00  pkt.

 Dokumenty do pobrania:
Zmieniony ( 17.01.2020. )
 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »
designed by made your web.com