Menu Content/Inhalt
Start arrow Zamówienia Publiczne arrow Archiwum zamówień publicznych arrow Rok 2018 arrow Ul. Szymanowskiego i Chopina - Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z wykonaniem robót budowl
Ul. Szymanowskiego i Chopina - Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z wykonaniem robót budowl Drukuj Wyślij znajomemu
27.04.2018.
Gmina Kielce - Miejski Zarząd Dróg w Kielcach, (zwany dalej „Zamawiającym”), informuje na podstawie art. 92  ust. 1  pkt 1) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 z późniejszymi zmianami), zwanej dalej PZP,  że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na:

Opracowanie  dokumentacji  projektowej wraz z wykonaniem robót budowlanych dla zadania pn.: ,,Przebudowa oświetlenia ulic Szymanowskiego i Chopina w Kielcach’’ w ramach zadania inwestycyjnego pn.:
Budowa i modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie miasta Kielce.

wybrana została oferta następującego Wykonawcy:

Mariusz Śnioch
Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowo Usługowe
 „ENERGOTECH” Mariusz Śnioch
Domaszowice 181J
25-351 Kielce


za cenę brutto: 241 695, 00 zł. (słownie: dwieście czterdzieści jeden tysięcy sześcset dziewięćdziesiąt pięć złotych 00/100.)

Uzasadnienie wyboru Wykonawcy: zgodnie z art. 91 ust.1) PZP wybrano ofertę najkorzystniejszą na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
Wybrana oferta odpowiada wszystkim wymaganiom określonym w ustawie PZP oraz w SIWZ i uzyskała najwyższą łączną liczbę punktów w kryteriach oceny ofert, tj. 95,00  pkt.

 Dokumenty do pobrania:
Zmieniony ( 15.02.2019. )
 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »
designed by made your web.com