Menu Content/Inhalt
Start arrow Zamówienia Publiczne arrow Archiwum zamówień publicznych arrow Rok 2017 arrow Budowa ulic oznaczonch w MPZP Kielce Północ-Obszar II.2 centrum handlowo-usługowe u zbiegu ulic Zagn
Budowa ulic oznaczonch w MPZP Kielce Północ-Obszar II.2 centrum handlowo-usługowe u zbiegu ulic Zagn Drukuj Wyślij znajomemu
27.11.2017.
Gmina Kielce - Miejski Zarząd Dróg w Kielcach, (zwany dalej „Zamawiającym”), informuje na podstawie art. 92  ust. 1  pkt 1) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 z późniejszymi zmianami), zwanej dalej PZP,  że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na:

„Roboty budowlane dla zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa ulic oznaczonch w MPZP Kielce Północ-Obszar II.2 centrum handlowo-usługowe u zbiegu ulic Zagnańskiej i Jesionowej w Kielcach symbolami KDD2  i KDL1 wraz  z budową kanału deszczowego, oświetlenia ulicznego i przebudową niezbędnej infrastruktury technicznej”

wybrana została oferta następującego Wykonawcy:

Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych „Fart” Sp. z o.o
ul. Ściegiennego 268 A
      25-116 Kielce

za cenę brutto:  2 989 703, 56 zł. (słownie: dwa miliony dziewięćset osiemdziesiąt dziewięć tysięcy siedemset trzy złote 56/100.)

Uzasadnienie wyboru Wykonawcy: zgodnie z art. 91 ust.1) PZP wybrano ofertę najkorzystniejszą na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
Wybrana oferta odpowiada wszystkim wymaganiom określonym w ustawie PZP oraz w SIWZ i uzyskała najwyższą łączną liczbę punktów w kryteriach oceny ofert, tj. 100,00  pkt.

 Dokumenty do pobrania:
Zmieniony ( 19.01.2018. )
 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »
designed by made your web.com