Menu Content/Inhalt
Start arrow Zamówienia Publiczne arrow Archiwum zamówień publicznych arrow Rok 2017 arrow Rozbudowa ulicy Cmentarnej na odcinku od ul. Sandomierskiej do ul. Zielnej wraz z przebudową parkin
Rozbudowa ulicy Cmentarnej na odcinku od ul. Sandomierskiej do ul. Zielnej wraz z przebudową parkin Drukuj Wyślij znajomemu
31.10.2017.
Gmina Kielce - Miejski Zarząd Dróg w Kielcach, (zwany dalej „Zamawiającym”), informuje na podstawie art. 92  ust. 1  pkt 1) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 z późniejszymi zmianami), zwanej dalej PZP,  że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na:

Rozbudowa ulicy Cmentarnej na odcinku od ul. Sandomierskiej do ul. Zielnej
wraz z przebudową parkingu przy Cmentarzu Cedzyna w Kielcach

wybrana została oferta następującego Wykonawcy:

Konsorcjum Firm:
   Lider: Andrzej Michalski
              Zakład Usług Remontowo  Budowlanych Andrzej Michalski 
              ul. Górna 20, 25-415 Kielce
   Partner: Przedsiębiorstwo Budowlano – Montażowe ELTOR S.A.
               ul. Górna 20, 25-415 Kielce

za cenę brutto: 7 363 875, 20 zł. (słownie: siedem milionów trzysta sześćdziesiąt trzy tysiące osiemset siedemdziesiąt pięć złotych 20/100.)

Uzasadnienie wyboru Wykonawcy: zgodnie z art. 91 ust.1) PZP wybrano ofertę najkorzystniejszą na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
Wybrana oferta odpowiada wszystkim wymaganiom określonym w ustawie PZP oraz w SIWZ i uzyskała najwyższą łączną liczbę punktów w kryteriach oceny ofert, tj. 100,00  pkt.

 Dokumenty do pobrania:
Zmieniony ( 19.01.2018. )
 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »
designed by made your web.com