Menu Content/Inhalt
Start
Handel - 1 listopada Drukuj Wyślij znajomemu
19.08.2020.
OBWIESZCZENIE
Niniejszym informuje się, iż wnioski na zajęrcie pasa drogowego w celu prowadzenia handlu przed cmentarzami na okoliczność Święta Wszystkich Świętych w b.r. przyjmowane będą od dnia 07 września 2020r. do dnia 02 października 2020r.
PROCEDURA  UZYSKIWANIA  ZEZWOLEŃ

na zajęcia pasów drogowych, pod cmentarzami w Kielcach, na okoliczność święta Wszystkich Świętych w roku 2020

W roku 2020 zezwolenia na handel w pasach drogowych, pod cmentarzami, wydawane będą przez Miejski Zarząd Dróg w Kielcach dla następujących ulic:
- Spokojna,
- Ściegiennego,
- Kwasa,
- Kolonia,
- Chłopska.

Stanowiska handlowe przy ulicy Spokojnej – przewidziano jak w roku 2019 i  zgodnie z lokalizacją przedstawioną na załączonej mapie stanowiącej załącznik Nr 1 do niniejszej procedury oraz według poniższych zasad:
W części ulicy Spokojnej na odcinku od ulicy Ściegiennego do muru cmentarza,po stronie południowej wydzielono jednakowe stanowiska handlowe o wymiarach 3,5m x 3m, które przeznaczone są wyłącznie na sprzedaż kwiatów doniczkowych przez producentów legitymujących się dowodem posiadania gruntu rolnego ( decyzja w sprawie wymiaru zobowiązania pieniężnego z tytułu podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego lub decyzja w sprawie wymiaru zaliczek na podatek dochodowy od dochodów z działów specjalnych produkcji rolnej). W tej części ulicy Spokojnej dla każdego wnioskodawcy przyznawane będzie tylko jedno stanowisko handlowe, bez względu na liczbę złożonych wniosków. Pozostałe z podziału na jednakowe stanowiska – mniejsze trzy stanowiska handlowe mogą być przeznaczone pod stoliki sprzedaży zniczy. Miejsca handlowe na chodnikach przy bramach bocznych na cmentarz ( tzw. „cyple”) przeznaczone są w pierwszej kolejności dla właścicieli pawilonów handlowych z ulicy Spokojnej,  przy czym dla każdego przewidziano po jednym stanowisku. Pozostałe miejsca handlowe w pasie drogowym ulicy Spokojnej wydzielono jak w latach poprzednich. 

Stanowiska handlowe przy ulicy Ściegiennego – zgodnie z lokalizacją przedstawioną na załączonej mapie stanowiącej załącznik Nr 2 do niniejszej procedury.
Stanowiska handlowe przy ulicy Kwasa – zgodnie z lokalizacją przedstawioną na załączonej mapie stanowiącej załącznik Nr 3 do niniejszej procedury.
Stanowiska handlowe przy ulicach Kolonia i Chłopskiej - zgodnie z lokalizacją przedstawioną na załączonej mapie stanowiącej załącznik Nr 4 do niniejszej procedury.

Składanie wniosków :

Wnioski należy składać wyłącznie na odpowiednim druku wraz z wymaganymi załącznikami: 
- dowód posiadania gruntu:  decyzja w sprawie wymiaru zobowiązania pieniężnego z tytułu podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego lub decyzja w sprawie wymiaru zaliczek  na podatek dochodowy od dochodów z działów specjalnych produkcji rolnej,
- forma, wymiary, lokalizacja stoiska handlowego ( szkic, opis, mapa ),
- w przypadku spółki cywilnej – kserokopia umowy spółki zarejestrowanej we właściwym urzędzie skarbowym,
Wniosek składa się w siedzibie Miejskiego Zarządu Dróg w Kielcach przy ul. Prendowskiej 7 po uprzednim umówieniu terminu i godziny spotkania z pracownikiem Miejskiego Zarządu Dróg w Kielcach prowadzącym daną sprawę i sprawdzeniu kompletności wniosku przez inspektora MZD.
Interesanci mogą wejść do budynku MZD wyłącznie z zasłoniętymi ustami i nosem oraz po zdezynfekowaniu rąk. Wskazane jest posiadanie własnego długopisu.
Termin składania wniosków ogłaszany jest corocznie przez obwieszczenie.

Termin składania wniosków ogłaszany jest corocznie przez obwieszczenie.

Rozpatrywanie wniosków

W pierwszej kolejności rozpatrywane są wnioski:
- posiadaczy gospodarstw rolnych,
- przedsiębiorców, których przeważająca działalność gospodarcza obejmuje sprzedaż detaliczną pozostałych wyrobów prowadzoną na straganach i targowiskach (kod PKD 47.89.Z)
Następnie rozpatrywane są wnioski przedsiębiorców, których wykonywana działalność gospodarcza obejmuje sprzedaż detaliczną pozostałych wyrobów prowadzoną na straganach i targowiskach (kod PKD 47.89.Z)
Pozostałe wnioski rozpatrywane będą w kolejności ich składania w miarę posiadanych wolnych miejsc.
Wnioski z brakami są rozpatrzone po ich uzupełnieniu.
Warunkiem wydania zezwolenia na zajęcie pasa drogowego jest aktywny status indywidualnej działalności gospodarczej.
Warunkiem wydania zezwolenia jest brak zaległości płatniczych z tytułu zajęcia pasa drogowego oraz zobowiązanie się do pokrycia kosztów przywrócenia pasa drogowego do poprzedniego stanu użyteczności w związku z zajęciem pasa drogowego i uiszczenia z tego tytułu stosownej opłaty.


Zajęcie pasa drogowego i opłaty

Do zajęcia pasa drogowego upoważnia posiadanie przez wnioskodawcę oryginału decyzji administracyjnej – odbiór tej decyzji do dnia 23.10.2020r. w siedzibie  Miejskiego Zarządu Dróg w Kielcach przy ulicy Prendowskiej 7, pokój nr 8 z równoczesnym uiszczeniem opłaty za zajęcie pasa drogowego oraz opłaty z tytułu pokrycia kosztów przywrócenia pasa drogowego do poprzedniego stanu użyteczności. Decyzje nieodebrane w tym terminie zostaną wysłane pocztą.
Na stanowisku handlowym w trakcie prowadzenia sprzedaży pobierane są opłaty targowe tytułem prowadzenia sprzedaży w pasach drogowych w granicach administracyjnych Miasta Kielce ( Strefa II ) na podstawie Uchwały Nr XXIX/665/2008 Rady Miejskiej w Kielcach z dnia 30 października 2008r. w sprawie określenia zasad ustalania i poboru, terminu płatności i wysokości opłaty targowej, zarządzenia poboru opłaty targowej w drodze inkasa, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso oraz wprowadzenia zwolnień z opłaty targowej ( Dz.Urz. z 2008r. Nr 244 poz. 3250).

Rezygnacja z zajęcia pasa drogowego.

1. Wnioskodawca może zrezygnować z zajęcia pasa drogowego wyłącznie w formie pisemnej najpóźniej dwa dni przed wnioskowanym terminem.  Pismo należy złożyć w siedzibie Miejskiego Zarządu Dróg w Kielcach przy ul. Prendowskiej 7.
2. Nieodebranie przez wnioskodawcę decyzji zezwalającej na zajęcie pasa drogowego, bez pisemnej rezygnacji w trybie określonym w punkcie 1, nie powoduje wygaśnięcia przedmiotowej decyzji.

Zmieniony ( 20.08.2020. )
 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »
designed by made your web.com