Menu Content/Inhalt
Start arrow Zamówienia Publiczne arrow Archiwum zamówień publicznych arrow Rok 2017 arrow Ul. Źródłowa - Wykonanie dokumentacji geodezyjno-kartograficznej z rozliczeniem stanu prawnego nieru
Ul. Źródłowa - Wykonanie dokumentacji geodezyjno-kartograficznej z rozliczeniem stanu prawnego nieru Drukuj Wyślij znajomemu
04.07.2017.
Gmina Kielce - Miejski Zarząd Dróg w Kielcach, (zwany dalej „Zamawiającym”), zawiadamia na podstawie art. 92  ust. 1  pkt 1) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 z późniejszymi zmianami), zwanej dalej PZP,  że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na:

ul. Źródłowa - Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na: Wykonanie dokumentacji geodezyjno-kartograficznej z rozliczeniem stanu prawnego nieruchomości położonej w pasie drogowym ulicy Źródłowej w Kielcach, oznaczonej w ewidencji gruntów numerem działki 669/23 o pow. 0,0580 ha (obręb 0017) wraz z rozliczeniem odpowiadającej jej działce hipotecznej ujawnionej w księdze wieczystej KI1L/00080865/2.

Postępowanie nr WZP.26.1.34.2017.

              wybrana została oferta następującego Wykonawcy:

Dariusz Tetela
Biuro Geodezyjne "GEO_TET"
ul. Brunona Jasieńskiego nr 15,
25-346 Kielce

za cenę brutto: 2 952,00 zł. (słownie: dwa tysiące dziewięćset pięćdzisiąt dwa złote 00/100.)

Uzasadnienie wyboru Wykonawcy: zgodnie z art. 91 ust.1) PZP wybrano ofertę najkorzystniejszą na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
Wybrana oferta odpowiada wszystkim wymaganiom określonym w ustawie PZP oraz w SIWZ i uzyskała najwyższą łączną liczbę punktów w kryteriach oceny ofert, tj. 100,00  pkt.

 Dokumenty do pobrania:
Zmieniony ( 19.01.2018. )
 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »
designed by made your web.com