Menu Content/Inhalt
Start arrow Zamówienia Publiczne arrow Archiwum zamówień publicznych arrow Rok 2017 arrow Ul. Warszawska od ul. Sikorskiego - Wykonanie dokumentacji geodezyjno-kartograficznej z rozliczeniem
Ul. Warszawska od ul. Sikorskiego - Wykonanie dokumentacji geodezyjno-kartograficznej z rozliczeniem Drukuj Wyślij znajomemu
21.06.2017.
Gmina Kielce - Miejski Zarząd Dróg w Kielcach, (zwany dalej „Zamawiającym”) działając  na podstawie art. 92  ust. 1  pkt 1) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 z późniejszymi zmianami), zwanej dalej PZP,  informuje, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na:

Wykonanie dokumentacji geodezyjno-kartograficznej z rozliczeniem stanów prawnych nieruchomości znajdujących się w pasie drogowym ulicy Warszawskiej w Kielcach na odcinku od ul. Sikorskiego do granic miasta Kielce oznaczonych numerami działek: 271/10 o pow. 2,8462 ha, 353 o pow. 0,5069 ha,
595 o pow. 1,4374 ha (obręb 0007)

wybrana została oferta następującego Wykonawcy:

Dariusz Tetela
Biuro Geodezyje „GEO-TET”
ul. Brunowna Jasieńskiego 15, 25-346 Kielce


za cenę brutto: 37 515, 00 zł. (słownie: trzydzieści siedem tysięcy pięćset piętnaście 00/100.)

Uzasadnienie wyboru Wykonawcy: zgodnie z art. 91 ust.1) PZP wybrano ofertę najkorzystniejszą na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
Wybrana oferta odpowiada wszystkim wymaganiom określonym w ustawie PZP oraz w SIWZ i uzyskała najwyższą łączną liczbę punktów w kryteriach oceny ofert, tj. 100,00  pkt.

 Dokumenty do pobrania:
Zmieniony ( 19.01.2018. )
 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »
designed by made your web.com