Menu Content/Inhalt
Start arrow Zamówienia Publiczne arrow Archiwum zamówień publicznych arrow Rok 2017 arrow Ul. Nastole - Wykonanie dokumentacji geodezyjno-kartograficznej z rozliczeniem stanów prawnych nieru
Ul. Nastole - Wykonanie dokumentacji geodezyjno-kartograficznej z rozliczeniem stanów prawnych nieru Drukuj Wyślij znajomemu
31.05.2017.
Gmina Kielce - Miejski Zarząd Dróg w Kielcach, (zwany dalej „Zamawiającym”), zawiadamia na podstawie art. 92  ust. 1  pkt 1) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 z późniejszymi zmianami), zwanej dalej PZP,  że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na:

Wykonanie dokumentacji geodezyjno-kartograficznej z rozliczeniem stanów prawnych nieruchomości znajdujących się w pasie drogowym ulicy Nastole oznaczonych numerem działki 263 o pow. 1,6195 ha (obręb 0028)

wybrana została oferta następującego Wykonawcy:

Oskar Zbroja
GEOMIAR Usługi Geodezyjne
ul. Jagiellońska 37/22
25-606 Kielce

za cenę brutto: 29 889, 00 zł. (słownie: dwadzieścia dziewięć tysięcy osiemset osiemdziesiąt dziewięć złotych 00/100.)

Uzasadnienie wyboru Wykonawcy: zgodnie z art. 91 ust.1) PZP wybrano ofertę najkorzystniejszą na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
Wybrana oferta odpowiada wszystkim wymaganiom określonym w ustawie PZP oraz w SIWZ i uzyskała najwyższą łączną liczbę punktów w kryteriach oceny ofert, tj. 92,39  pkt.

 Dokumenty do pobrania:
Zmieniony ( 19.01.2018. )
 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »
designed by made your web.com