Menu Content/Inhalt
Start arrow Zamówienia Publiczne arrow Archiwum zamówień publicznych arrow Rok 2017 arrow Ul. Paderewskiego - Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z wykonaniem robót budowlanych w ramac
Ul. Paderewskiego - Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z wykonaniem robót budowlanych w ramac Drukuj Wyślij znajomemu
28.04.2017.
Gmina Kielce - Miejski Zarząd Dróg w Kielcach, (zwany dalej „Zamawiającym”), zawiadamia na podstawie art. 92  ust. 1  pkt 1) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 z późniejszymi zmianami), zwanej dalej PZP,  że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na:

Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z wykonaniem robót budowlanych w ramach zadania pn.: „Modernizacja oświetlenia ulicy Paderewskiego w Kielcach od ronda Giedroycia do ul. Sienkiewicza”

wybrana została oferta następującego Wykonawcy:

Sylwester Galus "ELPEX"
Przyjmo, ul. Dolna 2
26-085 Miedziana Góra

za cenę brutto: 234 315, 00 zł. (słownie: dwieście trzydzieści cztery tysiące trzysta piętnaście złotych 00/100.)

Uzasadnienie wyboru Wykonawcy: zgodnie z art. 91 ust.1) PZP wybrano ofertę najkorzystniejszą na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
Wybrana oferta odpowiada wszystkim wymaganiom określonym w ustawie PZP oraz w SIWZ i uzyskała najwyższą łączną liczbę punktów w kryteriach oceny ofert, tj. 85  pkt.

 Dokumenty do pobrania:
Zmieniony ( 19.01.2018. )
 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »
designed by made your web.com