Struktura MZD
13.12.2007.

Miejskim Zarządem Dróg w Kielcach kieruje Dyrektor.
- Dyrektor odpowiada za całość działalności jednostki i reprezentuje ją na zewnątrz.
- Dyrektor wykonuje swoje zadania przy pomocy:

- Zastępców dyrektora
- Głównego księgowego
- Kierowników działów i samodzielnych stanowisk

W skład MZD wchodzą następujące wydziały i referaty:

1. Wydział Dróg i Inżynierii Ruchu:

- referat inżynierii ruchu i systemów sterowania,
- referat obsługi komunikacyjnej,

2.Wydziału Utrzymania i Eksploatacji Dróg 

- referat gospodarczego wykorzystania pasa drogowego
- referat utrzymania dróg

3. Wydział inwestycji:

- referat realizacji inwestycji,
- referat mostów,
- referat oświetlenia i infrastruktury teletechnicznej

- referat kanalizacji deszczowej

4. Wydział planowania

- referat dokumentacji,
- samodzielne stanowisko ds. uzgadniania warunków zabudowy planowanych obiektów,
- samodzielne stanowisko ds. lokalnych inicjatyw inwestycyjnych i budżetu obywatelskiego,

5. Wydział geodezji i gospodarowania gruntami

- samodzielne stanowisko ds. ewidencji dróg

6. Wydział finansowo - księgowy

- referat księgowości,
- referat budżetu i analiz,
- referat windykacji,

- referat funduszy strukturalnych

7. Wydział Zamówień Publicznych 

8. Wydział organizacyjno - administracyjny

- biuro obsługi interesantów

9. Wydział strefy płatnego parkowania

10. Laboratorium

11. Samodzielne stanowisko ds. Kadr i Płac

12  Samodzielne stanowisko ds. Informatyki

13. Samodzielne stanowisko ds. kontaktów z mediami

14. Samodzielne stanowisko ds. obsługi prawnej

15. Samodzielne stanowisko ds. Audytu Wewnętrznego

16. Samodzielne stanowisko ds. BHP

17. Samodzielne stanowisko ds. Ubezpieczeń